نمايندگي انواع بیمه عمر شركت بيمه ملت

بيمه عمر و سرمايه گذاري يكي از پرطرفدار ترين بيمه هاي عمر در جهان است كه با اضافه نمودن يك برنامه سرمايه گذاري سيستماتيك به بيمه عمر بلند مدت، روز به روز طرفداران بيشتري را در اكثر كشورها به خود جلب مي نمايد.

در شرايط كنوني آيا مي توان از تورم چشم پوشي كرد؟ چنانچه سرمايه بيمه هاي عمر متداول در حال حاضر براي خانواده تا حدودي كارگشا باشد آيا در آينده نيز پس از گذشت چند سال اين مبلغ به اندازه امروز كارگشا خواهد بود؟ و اين در حاليست كه با توجه به  نرخ تورم بديهي است كه پاسخ منفي است.

اما با خريد بيمه عمر و سرمايه گذاري به مجموعه اي از امكانات كم نظير كاربري بيمه در جهان دسترسي خواهيد يافت. انتخاب امروز شما موجب تامين مالي خانواده و بهره مندي از بهترين بازارهاي سرمايه گذاري در ايران خواهد شد، ضمن اينكه با پيشرفت مداوم و ساليانه سرمايه  بيمه عمر و سرمايه گذاري به گونه اي  همگون با تورم ، شما طرحي ارزشمند را چه براي امروز و چه براي فرداهاي خانواده خويش برگزيده ايد.

مي توان مزاياي اين طرح را در سه بخش كلي دسته بندي نمود:

ü     مزاياي بيمه عمر

ü     مزاياي جانبي بيمه عمر

ü     مزاياي سرمايه گذاري

ü     دسترسي فوري به پول نقد:

در شرايط ناگوار ماهيت نقدي بودن اين سرمايه گذاري به همراه سرمايه بيمه عمر حائز اهميت مي نمايد. بدون قيد و بند هاي ناشي از ضوابط مالياتي و انحصار وراثت سرمايه مذكور مي تواند در تامين مخارج بازماندگان به گونه اي موثر راهگشا بوده و تا زمانيكه بازماندگان خود را با شرايط جديد وفق دهند به خوبي ايفاي نقش نمايد.

شركت بيمه پس از دريافت اسناد و مدارك مورد نياز و اطمينان از صحت آنها حداكثر  ظرف مدت ده روز تعهدات خود را انجام خواهد داد. 

سرمايه بيمه عمر و سرمايه گذاري همواره به هر ميزان از معافيت مالياتي برخوردار است و مبلغ قابل پرداخت در صورت فوت به ذينفع شما تابع قانون ارث نخواهد بود.

معافيت مالياتي:

مطابق مادة يكصد و سي و شش قانون ماليات هاي مستقيم سرمايه بيمه عمر و نيز اندوخته حاصل از سرمايه گذاري هاي  صورت گرفته، تماماً از پرداخت ماليات معاف مي باشند.

نظر به مادة يكصد و چهل و هشت قانون ماليات هاي مستقيم بند (2- ج) مبالغ پرداختي از بابت بيمه عمر مي توانند جزو هزينه هاي قابل قبول مؤسسات از نظر ماليات به حساب آيند.

مزيت ويژه در پرداخت سرماية فوت و اندوختة بيمه نامه:

علاوه بر اينكه در صورت فوت بيمه شده سرماية فوت را پرداخت مي نمايد، اقدام به پرداخت تمامي ذخيره هاي رياضي بيمه نامه و  اندوختة حاصل از سرمايه گذاري هاي صورت گرفته  ذخيره رياضي  را نيز مي نمايد كه اين مزيت در بيمه نامة ساير شركتهاي بيمه موجود نمي باشد.

پوشش بيمه تكميلي ناشي از حادثه:

 در صورت فوت بيمه شده در اثر حادثه، سرماية فوت بيمة عمر مي تواند تا چند برابر افزايش يابد.

از كار افتادگي:

در صورت از كار افتادگي دائم و كامل بيمه شده تا پيش از سن شصت سالگي، شركت بيمه حق بيمه ها را تا پايان مدت قرارداد متقبل شده و از جانب بيمه شده پرداخت خواهد كرد و برنامة بيمة عمر و سرمايه گذاري همانند گذشته و به همان منوال به قوت خود باقي خواهد ماند و ادامه خواهد يافت.

بيمه بيماريهاي صعب العلاج:

اين پوشش بيمه شده را در برابر پنج بيماري خاص بيمه كرده و قسمتي از  هزينه هاي درماني را متقبل خواهد گرديد.

اين بيماريها عبارتند از:

ü     سكتة قلبي

ü     سكتة مغزي

ü     سرطان

ü     پيوند اعضاء

ü     عمل جراحي كرونر و قلب باز

دسترسي به اندوحته حاصل از سرمايه گذاري:

حساب اندوختة بيمة عمر و سرمايه گذاري همانند حساب بانكي بيمه شده مي باشد و بيمه شده مي تواند هرگاه كه مايل باشد از اندوخته خويش برداشت نمايد. در ديگر بيمه هاي عمر و پس انداز , اندوختة كامل حاصل تا پايان مدت بيمه نامه در دسترس نخواهد بود و بيمه شده نمي تواند بنا به ميل خويش از آن استفاده نمايد.

دريافت وام:

بيمه شده مي تواند تا نود درصد موجودي حساب اندوخته خويش را وام دريافت نمايد.

شما بصورت واقعي در سرمايه گذاري هاي شركت بيمه  سهيم خواهيد بود:

مهمترين وجه اين سرمايه گذاري ضمانت سود آوري آن از جانب شركت بيمه است. بازده اين سرمايه گذاري بصورت مستقيم مرتبط با بازده سرمايه گذاري شركت بيمه مي باشد.

ضمانت سودآوري:

شركت بيمه حداقل معادل پانزده درصد سود را به مدت ده سال و بصورت علي الحساب تضمين مي نمايد.اين حداقل نرخ سود تضميني اندوخته اي معادل آنچه ديگر بيمه هاي عمر و پس انداز در پايان قرارداد پرداخت مي نمايند را حاصل مي نمايد، ضمن آنكه با تحقق به سود هاي بالاتر  اندوختة حاصل از بيمة عمر و سرمايه گذاري شما، سرماية ارزشمند تري را در دسترستان قرار خواهد داد.

اين نكته در مقايسه با ديگر بيمه هاي عمر و پس انداز حائز اهميت است كه پانزده درصد حداقل تضمين و بصورت علي الحساب خواهد بود.

ميزان مشاركت شما  در سرمايه گذاري هاي شركت بيمه :

مشاركت در منافع شركت بيمه از سود هاي حاصل از سرمايه گذاريهاي صورت گرفته  تنها ده درصد مي باشد و نود درصد باقيمانده به حساب اندوخته بيمة عمر بيمه شده منظور مي گردد. اين در حالي است كه قسمت عمدة

سود هاي حاصل عايد بيمه شده خواهد گرديد و وي بصورت واقعي در

سرمايه گذاري هاي شركت بيمه سهيم خواهد بود.

بيمة مستمري و بازنشستگي:

در زمان شروع و پايان بيمه، بيمه شده مي تواند با درخواست كتبي از بيمه گر به جاي دريافت مبلغ سرماية حساب اندوختة بيمة خويش، به صورت يكجا، آن را تبديل به يكي از انواع بيمه هاي مستمري نمايد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388ساعت 11:17  توسط مجتبـی افخمی | 

مقدمه
انسان به عنوان خليفه الهي در نظام هستي حرمت و كرامت ويژه‌اي دارد. كمال و سعادت بشر از اهداف خلقت برشمرده شده است. تحقق كمال و سعادت انساني بدون وجود امنيت و آسايش فكري در جهان پرمخاطره دشوار و ناممكن به‌نظر مي‌رسد. بيماري‌، كهولت‌، فقر و كاهش درآمد‌، ازكارافتادگي و از همه مهم‌تر فوت زودرس از وقايعي است كه علاوه بر اينكه خانواده‌ها را از جنبه عاطفي تحت تاثير قرار مي‌دهد‌، پيامد‌هاي ناگوار اقتصادي زيادي به همراه دارد. علاوه بر آن رويدادهايي نظير: ازدواج‌، تولد فرزند‌، خريد خانه‌، تحصيلات عالي و... اگرچه شيرين و دلنشين است‌، ليكن تبعات اقتصادي آن اغلب باعث مشكلات فراواني براي خانواده‌ها مي‌‌شود.
انسان از يك سو به‌دليل آسيب‌پذيري در مقابل حوادث گوناگون و از سوي ديگر به‌دليل نياز غريزي به امنيت خاطر و رفاه اجتماعي‌، هميشه به‌دنبال راهكار‌هايي بوده است تا پيامدهاي ناشي از حوادث ناگوار را كاهش دهد. كمك به نيازمندان و زيانديدگان از طريق سازوكارهايي همچون تعاون‌، همياري و ايجاد صندوق و... در جوامع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. بيمه يكي از مهم‌ترين و با ارزش‌ترين دستاورد جامعه بشري در جهت رويارويي با مخاطرات گوناگون و شرايط دشوار زندگي است.
فايده بيمه چيست؟
فايده اصلي بيمه‌، دادن اطمينان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالي است. فارغ از نوع بيمه مي‌توان گفت، بيمه علاوه بر ايجاد محيطي امن براي فعاليت‌هاي اقتصادي‌، باعث ايجاد اطمينان براي كار و توليد و سرمايه‌گذاري و به‌طور كلي ايجاد فضاي امن و آرام براي فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي است.
انسان موجودي آينده‌نگر و دورانديش و خطرگريز است و ابهام نسبت به آينده و نيازهاي آتي‌، تامين آتيه خانواده‌، ازدواج‌، خريد مسكن‌، تولد فرزندان‌، تحصيلات عالي و دغدغه‌ها و دل‌مشغولي‌هايي از اين قبيل‌، نيازهايي است كه فقط با بهره‌گيري از بيمه و مزاياي آن مرتفع خواهد شد.
امروزه بيمه در جوامع مختلف نقش‌ها و كاركردهاي زيادي دارد. صنعت بيمه كه از اركان مهم اقتصادي و از پشتوانه‌هاي بازارهاي مالي است‌. از سويي مبالغ حاصل شده از فروش بيمه‌هاي مختلف‌، باعث رونق اقتصادي‌، ايجاد فرصت‌هاي شغلي و سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت و سودآور است و از سوي ديگر صنعت بيمه با جبران خسارت‌هاي ناشي از حوادث ناگوار و ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي جهت مقابله با ريسك‌هاي مختلف‌، پشتوانه عظيمي‌ براي كليه بخش‌هاي اقتصادي است و امنيت و آرامش خاطر جامعه و آحاد مردم را فراهم مي‌سازد و از سوي ديگر باعث ارتقاي سطح رفاه اجتماعي مردم خواهد شد و از اين منظر راهكار مناسبي براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي و دغدغه‌هاي رواني ناشي از آن است‌.
خطراتي كه با انواع بيمه تحت پوشش قرار مي‌گيرند، مي‌توان به دو دسته خطرات جاني و خطرات مالي (اشخاص و اموال) تقسيم كرد، به‌عنوان مثال بيمه‌هاي درمان‌، عمر‌، از كارافتادگي و حوادث جزو بيمه‌هاي جاني (اشخاص) و بيمه‌هاي آتش سوزي‌، اتومبيل و‌... جزو بيمه‌هاي اموال طبقه بندي مي‌شوند.
بيمه‌هاي اشخاص از آنجايي كه با جان انسان سرو كار دارند از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند‌، جان انسان قابل ارزش‌گذاري نيست، بنابراين هدف اين نوع بيمه‌ها فقط جبران خسارت نمي‌باشد، بلكه هدف عمده‌ اين بيمه‌، دادن تامين‌هاي مناسب در مقابل ريسك‌هاي فردي مانند فوت‌، حوادث‌، بيماري و يا بار مالي ناشي از تحقق شرايط خاص نظير ازدواج‌، تولد فرزندان، خريد خانه و... است. و از مهمترين بيمه‌هاي اشخاص بيمه‌هاي عمر است‌ و از كامل‌ترين بيمه‌هاي عمر‌، هم به لحاظ كاركرد وهم از جهت نوع تامين‌هاي قابل ارائه و نيز مدت و جنبه پس‌اندازي آن‌، بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز است.
بيمه عمر چيست؟
بيمه عمر و يا قرارداد بيمه عمر را مي‌توان اين‌گونه تعريف كرد:
قراردادي است كه به موجب آن بيمه‌گر (شركت بيمه) در قبال دريافت حق بيمه متعهد مي‌شود كه در صورت فوت بيمه شده و يا زنده ماندن (حيات) او مبلغ سرمايه بيمه را به‌طور يكجا يا به‌صورت مستمري، در موعد مقرر، به استفاده كننده بپردازد‌.
قبل از توضيح بيشتر راجع به بيمه‌هاي عمر توضيح چند اصطلاح مهم بيمه‌اي ضروري به نظر مي‌رسد‌.
بيمه‌گر‌: به شركت بيمه اطلاق مي‌شود.
بيمه شده‌: فردي است كه فوت يا حيات او در قرارداد بيمه، مورد بيمه قرار گرفته است‌.
بيمه‌گذار‌: شخص حقيقي و يا حقوقي است كه حق بيمه را پرداخت و قرارداد بيمه را منعقد مي‌كند‌.
استفاده‌كننده‌: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه سرمايه بيمه را در صورت فوت و يا حيات بيمه شده دريافت مي‌كند‌.
سرمايه بيمه‌: وجهي است كه درصورت فوت و يا انقضاي قرارداد بيمه به استفاده‌كننده پرداخت مي‌شود‌.
حق بيمه‌: وجهي است كه بيمه‌گذار در مقابل تعهدات بيمه‌گر به صورت اقساط و يا يكجا پرداخت مي‌كند.
انواع بيمه‌هاي عمر
بيمه‌هاي عمر انواع گوناگون دارد‌. بالغ بر صدها نوع بيمه عمر در نقاط مختلف دنيا عرضه مي‌گردد‌. به‌طور كلي بيمه‌هاي عمر را مي‌توان به سه دسته تقسيم نمود كه توضيح اجمالي هر دسته و انواع بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز آن كه در كشور ما ارائه مي‌شود به شرح زير است‌:
1 - بيمه‌هاي عمر خطر فوت (به شرط فوت)
در اين نوع بيمه‌، شركت بيمه تعهد مي‌كند درصورت فوت بيمه شده در طول مدت قرارداد‌، سرمايه بيمه را به استفاده كننده بپردازد‌. بديهي است كه در صورت حيات بيمه شده‌، شركت بيمه تعهدي ندارد‌. از انواع اين بيمه است‌: بيمه عمر زماني‌، بيمه عمر مانده بدهكار‌، بيمه تمام عمر و‌...
2 - بيمه‌هاي عمر به شرط حيات
در اين نوع بيمه شركت بيمه تعهد مي‌كند درصورت حيات بيمه شده تا زمان انقضاي مدت بيمه‌نامه‌، سرمايه بيمه را به صورت يكجا و يا مستمري به استفاده كننده بپردازد‌. از انواع اين بيمه است‌: بيمه تشكيل سرمايه و انواع بيمه‌هاي مستمري‌.
3 - بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز (مختلط)
بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز ‌كه بهترين و كامل‌ترين نوع بيمه عمر است در حقيقت ‌تركيبي از دو نوع بيمه به شرح فوق است به عبارت ديگر بيمه عمر و پس‌انداز، ‌تركيبي از دو نوع بيمه عمر به شرط فوت و حيات و يا بيمه عمر به‌علاوه پس‌انداز است. بنابراين ريسك خطر فوت و احتمال زنده ماندن در يك بيمه‌نامه مورد بيمه قرار مي‌گيرند‌. بنابراين پرداخت سرمايه در اين بيمه‌نامه برخلاف دو بيمه‌نامه قبلي قطعي است‌.
مثال‌: چنانچه بيمه شده 30 ساله‌اي بخواهد خود را در مقابل ده ميليون ریال، بيمه عمر و پس‌انداز كند، حق بيمه ماهانه او با توجه مدت بيمه‌نامه به‌شرح زير خواهد بود:

 
شركت‌هاي بيمه حق بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز را به دو مولفه تقسيم و بخش اندكي از حق بيمه را بابت حق بيمه خطر فوت و هزينه‌هاي جانبي و بخش عمده آن را به عنوان اندوخته پس‌انداز مي‌كنند- به‌اين بخش پس‌اندازي «اندوخته رياضي» گفته مي‌شود. و پس‌اندازهاي ايجاد شده را در چهارچوب قوانين و مقررات در بخش‌هاي مختلف اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
مزاياي بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز
بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز براي شخص بيمه شده مزيت‌هاي زيادي به همراه دارد از قبیل‌:
- تامين آتيه براي خانواده و حمايت از خانواده در صورت فوت سرپرست و نان‌آور خانواده
- ايجاد مستمري براي دوران بازنشستگي
- تشكيل سرمايه براي مصارف خاص
علاوه بر مزيت‌هاي فوق‌، مزاياي اجتماعي و اقتصادي زير نيز براي بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز متصور است‌. از جهت اقتصادي‌، حق بيمه‌هاي خرد كه از بيمه‌گذاران بيمه‌هاي عمر جمع‌آوري مي‌شود موجب تشكيل سرمايه‌هاي كلان مي‌شود و شركت‌هاي بيمه با توجه به تعهدات خود نسبت به بيمه‌گذاران‌، اين سرمايه‌ها را در بازارهاي مالي و پروژه‌هاي اقتصادي مهم كشور سرمايه‌گذاري مي‌كنند، اين عمل علاوه بر به همراه داشتن سودهاي مناسب و تضمين شده جهت بيمه‌گذاران‌، باعث رشد و توسعه اقتصادي كشور مي‌شود و از بعد اجتماعي نيز بيمه‌گذار و بيمه شده با داشتن بيمه عمر با آرامش و اطمينان به فعاليت مي‌پردازند و نگران خود و خانواده و شريكان اقتصادي خود درصورت فوت و يا از كارافتادگي و... نيستند، زيرا در چنين شرايطي خود را در حمايت يك حامي‌قدرتمند خواهند ديد‌.
افزون بر مزاياي اقتصادي و اجتماعي بيمه‌هاي عمر مزاياي شخصي زيادي نيز براي بيمه شده به همراه خواهد داشت كه از آن جمله است‌:‌
- پرداخت سرمايه مطمئن و تضمين شده در انتهاي مدت بيمه‌نامه‌.
- پرداخت سود مشاركت در منافع به ميزان 85 درصد‌.
سود مشاركت در منافع: درصدي از سود منافع حاصل از معاملات بيمه عمر است كه بيمه‌گران عمر به بيمه‌گذاران خود مي‌دهند‌. منابع تامين مشاركت در سود عبارتند از‌: تفاوت تعداد مرگ‌و‌مير واقعي و تعداد مرگ‌و‌مير پيش‌بيني شده طبق جدول مرگ‌و‌مير مورد استفاده
صرفه جويي در هزينه‌هاي اداري بيمه‌گر و نيز منافع حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي ذخيره‌هاي رياضي بيمه‌گذاران.
- امكان دريافت وام از محل بيمه‌.
وام‌: به موجب آيين‌نامه شماره 13 و اصلاحات آن و نيز آيين‌نامه شماره 16 شوراي‌عالي بيمه‌، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند از محل اندوخته رياضي بيمه‌هاي عمر‌، به بيمه‌گذاران بيمه‌هاي عمر كه داراي ارزش بازخريدي هستند(بيمه‌هاي مختلط و بيمه‌هاي به شرط حيات با استرداد حق بيمه و تمام عمر) وام پرداخت كنند.
- امكان مخفف كردن سرمايه بيمه
سرمايه مخفف‌: ممكن است بيمه‌گذار به دلايل اقتصادي و يا هر دليل ديگر قادر و يا مايل به ادامه پرداخت حق بيمه نباشد و از سوي ديگر نخواهد بيمه‌نامه خود را بازخريد و مبلغ اندوخته رياضي را نيز دريافت كند، لذا در چنين مواقعي سرمايه بيمه‌نامه نسبت به حق بيمه‌هاي پرداخت شده كاهش يافته و اعتبار بيمه‌نامه با سرمايه مخفف (كاهش يافته) ادامه مي‌يابد‌.
- امكان بازخريد بيمه‌نامه
بازخريد‌: بيمه‌نامه‌هاي عمر و پس‌انداز به‌دليل اينكه داراي جنبه پس‌اندازي هستند، به همین دلیل در طول مدت بيمه، بابت هر بيمه‌نامه‌، اندوخته رياضي تشكيل و هر سال نسبت به سال گذشته افزايش مي‌يابد و در نهايت سرمايه اصلي بيمه‌نامه را تشكيل مي‌دهد و لذا چنانچه بيمه‌گذار پس از گذشت دو سال بخواهد ارتباط خود را با شركت بيمه قطع كند مي‌تواند ارزش بازخريدي بيمه‌نامه خود را دريافت نمايد شركت‌هاي بيمه هنگام صدور بيمه‌نامه جدول ارزش بازخريد بيمه‌نامه را ضميمه بيمه‌نامه مي‌كنند‌.
- امكان انتخاب و تعيين نحوه پرداخت حق بيمه
تعيين نحوه پرداخت حق بيمه‌: با توجه به توان مالي بيمه‌گذار‌، بيمه‌گذار مي‌تواند حق بيمه خود را به صورت اقساط ماهانه‌، سه ماهه‌، شش ماهه‌، سالانه و يا به‌صورت يكجا در شروع بيمه‌نامه پرداخت كند.
- معاف بودن سرمايه بيمه‌هاي عمر از ماليات بر درآمد (موضوع ماده 136 قانون ماليات‌هاي مستقيم)
«وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف موسسه‌هاي بيمه كه به‌موجب قرارداد‌هاي منعقد شده بيمه عايد ذينفع مي‌شود‌، از پرداخت ماليات معاف است»
- امكان تغيير شرايط بيمه‌نامه و افزايش سرمايه بيمه‌نامه در طول مدت بيمه‌نامه
- معافيت مالياتي حق بيمه‌هاي عمر (موضوع ماده 137 قانون ماليات‌هاي مستقيم)
«هزينه‌هاي درماني هر مودي بابت معالجه خود و يا همسر‌، اولاد‌، پدر‌، مادر، برادر، و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه دريافت‌كننده موسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد و دريافت وجه را گواهي كند. همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به موسسه‌هاي ايراني بابت بيمه‌هاي عمر و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مودي كسر مي‌‌شود...»
- احتساب حق بيمه عمر به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي براي بيمه‌گذاران (موضوع ماده 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم)
«هزينه‌هايي كه حايز شرايط مذكور در ماده فوق (ماده 147) مي‌باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است‌.
«هزينه‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كاركاركنان»
- معافيت سرمايه بيمه عمر از ماليات بر درآمد (موضوع ماده 24 قانون ماليات‌هاي مستقيم )
«وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس‌انداز و مزاياي پايان خدمت‌، مطالبات مربوط به خسارت اخراج‌، یا خريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه‌هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه‌گذار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر‌، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه كجا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي‌شود.»
علاوه بر اين
- سرمايه بيمه عمر از ماترك بيمه شده تفكيك شده است.
- سرمايه بيمه عمر مشمول قاعده تقسيم ارث نيست.
- سرمايه بيمه عمر از طرف طلبكاران قابل توقيف نيست.
- امكان توثيق بيمه‌نامه به‌عنوان يك وثيقه مطمئن براي بستانكاران.
- امكان انتقال بيمه‌نامه به غير از طريق صدور الحاقيه‌، ظهرنويسي بيمه‌نامه و يا صدور سند رسمي‌.
انواع بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز
بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز‌، انواع گوناگوني دارد به اسامي‌مختلفي از طرف شركت‌هاي بيمه عرضه مي‌شود. بيمه‌هاي مذكور به‌رغم اينكه داراي ماهيت تقريبا» يكساني هستند ليكن با توجه به نيازهاي گوناگون خريداران به شكل‌هاي متفاوتي عرضه مي‌شوند.
مهمترين بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز كه در حال حاضر از طرف شركت بيمه دانا عرضه مي‌گردد، به شرح زير است‌:
1 - بيمه‌نامه زندگي و سرمايه‌گذاري
هدف از اين بيمه‌ايجاد تامين بيمه‌اي مناسب جهت بيمه شده توام با يك سرمايه‌گذاري است.
تعهدات اين بيمه به شرح زير است‌:
1 -1- پرداخت سرمايه بيمه تعيين شده در پايان مدت بيمه‌نامه‌.
1 -2- پرداخت اصل سرمايه بيمه در صورت فوت بيمه شده‌.
1 -3- پرداخت دو برابر سرمايه بيمه در صورت فوت بيمه شده به علت حادثه‌.
1 -4- معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كارافتادگي كامل و دائم بيمه شده‌.
2 - بيمه سرمايه فرزندان
هدف از اين بيمه تامين آتيه كودكان و نوجوانان و زدودن دغدغه خاطر همه پدران و مادران جهت آينده فرزندانشان و ايجاد سرمايه‌اي مطمئن براي تهيه جهيزيه‌، هزينه تحصيلات عالي‌، ازدواج و... مي‌باشد‌.
تعهدات بيمه‌گر:
2 -1- پرداخت سرمايه بيمه به استفاده‌كننده در پايان مدت براي تهيه جهيزيه‌، هزينه تحصيلات عالي‌، ازدواج‌، خريد مسكن و... اعم از اينكه بيمه شده در آن هنگام در قيد حيات باشد يا نباشد.
2 -2- معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كار افتادگي بيمه‌گذار در طي مدت بيمه‌.
3 -2-هر گاه بيمه شده در طول مدت بيمه فوت شود و يا در اثر حادثه از كارافتاده كامل و دائم شود از آن پس حق بيمه دريافت نمي‌شود ولي سرمايه در پايان مدت پرداخت مي‌شود.
4 -2- هرگاه استفاده كننده در طول مدت در اثر حادثه ازكارافتاده كامل و دائم شود علاوه بر سرمايه بند يك‌، سرمايه معادل سرمايه بيمه‌نامه بلافاصله پرداخت خواهد شد‌.
3 - بيمه تامين خانواده
هدف از اين بيمه تامين سرمايه‌اي مناسب براي ادامه زندگي خانواده درزمان كهولت و يا فوت بيمه شده مي‌باشد.
تعهدات بيمه‌گر:
3 -1- پرداخت سرمايه در سررسيد بيمه‌نامه اعم از اينكه بيمه شده در آن هنگام در قيد حيات باشد يا نباشد‌.
3 -2-هرگاه بيمه شده قبل از سررسيد بيمه‌نامه فوت كند، از تاريخ فوت تا پايان مدت بيمه‌نامه سالانه مبلغي معادل10درصد سرمايه بيمه‌نامه به‌صورت مستمري به ذينفع پرداخت مي‌‌شود و در سررسيد بيمه‌نامه سرمايه مندرج در بيمه‌نامه پرداخت خواهد شد‌.
3 -3- هر گاه بيمه شده در طول مدت بيمه در اثر حادثه مشمول بيمه دچار ازكارافتادگي كامل و دائم شود از آن پس حق بيمه‌اي دريافت نمي‌شود، ولي تعهد بيمه به قوت خود باقي است و سرمايه بيمه در سررسيد آن به ذينفع و يا استفاده‌كنندگان پرداخت خواهد شد‌.
4 - بيمه مهريه
اين طرح به منظور ايجاد تحكيم بيشتر خانواده‌ها و با هدف امكان پرداخت مهريه از طرف شوهر به همسر در طول زندگي مشترك تهيه شده است‌.
تعهدات بيمه‌گر‌:
4 -1- پرداخت سرمايه بيمه در صورت ادامه اعتبار بيمه‌نامه و حيات شوهر تا انقضاي مدت به همسر‌.
4 -2- پرداخت سرمايه بيمه در صورت فوت شوهر در طي مدت اعتبار بيمه‌نامه به همسر‌.
4 -3- در صورت از كارافتادگي كامل و دائم شوهر در اثر حادثه‌، پرداخت معادل سرمايه بيمه در طول مدت اعتبار بيمه‌نامه به وي و پرداخت تعهدات مندرج در بند 1 به همسر‌.
4 -4- معافيت از ادامه پرداخت حق بيمه در صورت از كار افتادگي دائم و كامل شوهر در طي مدت اعتبار بيمه‌نامه‌.
5 - بيمه آتيه فرزندان
سرمايه‌گذاري، خريد مسكن، تهيه جهيزيه، تامين هزينه تحصيل فرزندان به همراه پوشش‌هاي بيمه‌اي از اهداف عمده‌اين طرح است‌.
تعهدات بيمه‌گر‌:
5 -1- پرداخت سرمايه بيمه در صورت حيات بيمه شده در پايان مدت بيمه‌نامه‌.
5 -2- پرداخت سرمايه بيمه‌نامه در پايان مدت بيمه در صورت فوت عادي بيمه شده‌.
تذكر‌: پوشش فوت عادي در دو سال اول قرارداد استثنا است‌.
5 -3- پرداخت سرمايه بيمه بلافاصله، درصورت فوت بيمه شده در اثر حادثه (علاوه بر بند 2)
5 -4- استرداد حق بيمه‌هاي پرداختي درصورت فوت عادي بيمه شده در طول دو سال اول بيمه‌نامه
در اين بيمه‌نامه بيمه شده از انجام معاينات پزشكي معاف شده و در مقابل درصورت فوت عادي بيمه شده در دو سال اول‌، شركت بيمه نيز تعهدي نخواهد داشت‌.
بيمه‌هاي خطر فوت
به‌رغم اينكه بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز به‌دلايلي كه عنوان گرديد از محبوبيت و كارآمدي بيشتري نسبت به بیمه‌نامه‌های خطر فوت برخوردارند ليكن ساير بيمه‌نامه‌ها از جمله انواع بيمه‌هاي خطر فوت به‌شرح زير نيز تامين‌كننده بخشي از نيازهاي مردم هستند.
الف. بيمه عمر ساده زماني
يك نوع بيمه عمر است كه شركت بيمه تعهد مي‌كند در صورت فوت بيمه شده در طي مدت اعتبار قرارداد سرمايه بيمه‌نامه را به استفاده كننده بپردازد و چنانچه بيمه شده در پايان قرارداد زنده باشد‌، شركت بيمه تعهدي ندارد مدت اين نوع بيمه حداقل يك سال و حداكثر 30 سال و معمولا تا سن 70 سالگي قابل ارائه مي‌باشد‌.
با عنايت به میزان اندک حق بیمه در این بیمه‌نامه براي كساني كه به هر دليل مايلند در صورت فوت آنان سرمايه‌اي به وراث يا استفاده‌كنندگان و يا شركاي زندگي و يا تجاري آنان تعلق گيرد بيمه‌نامه مناسبي است‌. روش پرداخت حق بيمه در بيمه عمر زماني به‌صورت سالانه و يا يكجا است.
ب. بيمه تمام عمر
بيمه تمام عمر از انواع بيمه‌هاي به شرط فوت است در اين بيمه‌نامه شركت بيمه تعهد مي‌كند كه بيمه شده در هر زماني كه فوت كند سرمايه بيمه را به استفاده‌كنندگان بپردازد‌، شركت‌هاي بيمه معمولا متقاضيان بيمه را در بيمه‌هاي به شرط فوت و مختلط حداكثر تا سن 70 سالگي تحت پوشش قرار مي‌دهند و در سن 70 سالگي پوشش بيمه‌اي او قطع مي‌گردد‌. ليكن در بيمه تمام عمر اين محدوديت وجود ندارد و بيمه شده تا زمان فوت - هر زمان كه اتفاق بيافتد - تحت پوشش خواهد بود‌.
ج‌. بيمه عمر مانده بدهكار (بيمه سرمايه نزولي)
يك نوع پوشش خطر فوت است كه سرمايه بيمه در طول مدت بيمه كاهش مي‌يابد و در انتهاي مدت به صفر مي‌رسد‌. در اين بيمه‌نامه شركت بيمه تعهد مي‌كند كه در صورت فوت بيمه شده باقيمانده اقساط وام دريافتي بيمه شده را از زمان فوت بيمه شده‌، به‌طور يكجا به موسسه پرداخت كننده وام‌، پرداخت كند.
هدف از اين بيمه تضمين مناسبي براي پرداخت باقيمانده وام دريافتي بيمه شده از بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری در صورت فوت او است و در حقيقت در صورت فوت بيمه شده بدهي او توسط شركت بيمه پرداخت مي‌شود و بازماندگان او بري‌الذمه مي‌شوند. حق بيمه ‌اين بيمه‌نامه را مي‌توان به‌صورت يكجا و يا سالانه پرداخت كرد.
بيمه‌هاي تكميلي
بيمه‌هاي تكميلي پوشش‌هايي بيمه‌اي هستند كه مي‌توان آنرا به بيمه عمر اضافه كرد و تعهدات شركت بيمه را در شرايط خاص افزايش داد معمولا پوشش‌هاي زير همراه بيمه‌هاي عمر قابل ارائه است.
1 - فوت در اثر حادثه - به موجب اين پوشش بيمه‌اي‌، چنانچه بيمه شده بيمه عمر به علت حادثه فوت نمايد علاوه بر دريافت سرمايه اصلي بيمه‌، يك يا چند برابر سرمايه اصلي نيز به علت فوت در اثر حادثه دريافت خواهد كرد.
2 - بيمه معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كارافتادگي - به موجب اين پوشش بيمه‌اي‌، چنانچه بيمه شده از كارافتاده كامل و دائم شود از پرداخت حق بيمه معاف خواهد شد و تعهدات شركت بيمه به قوت خود باقي خواهد بود‌.
3 - بيمه امراض سخت - به موجب اين پوشش بيمه‌اي‌، چنانچه بيمه شده دچار عارضه جسمي‌ و اختلال در اعمال طبيعي و جهاز مختلف بدن كه ناشي از بروز سكته قلبي‌، سكته مغزي‌، جراحي عروق قلبي و سرطان شود شركت بيمه نسبت به پرداخت سرمايه بيمه اقدام خواهد نمود.
چگونه بيمه بخريم؟
در بخش‌هاي پیشین راجع به بيمه‌هاي عمر و مزاياي آن توضيح لازم ارائه شد‌، حال چنانچه بخواهيم يك بيمه عمر خريداري كنيم‌، به كجا مراجعه كنيم؟
عرضه و فروش انواع پوشش و خدمات بيمه‌اي توسط شركت‌هاي بيمه از راه‌هاي زير صورت مي‌گيرد:
1 - شعب شركت‌های بیمه
در شعب شركت‌هاي بيمه‌، كاركنان بخش‌هاي فروش و صدور بيمه‌نامه‌، وظيفه عرضه بيمه‌نامه و ارائه توضيحات آن و صدور بيمه‌نامه را به عهده دارند.
2 - نمايندگان بيمه
خدمات بيمه‌اي غالبا از طريق نمايندگان فروش بيمه‌نامه، شامل نمايندگان حقيقي و حقوقي ونيز كارگزاران عرضه مي‌شود. دفاتر نمايندگان در نقاط مختلف شهرها وجود دارد و دسترسي به آن براي كليه شهروندان به‌راحتي ميسر است.
3 - بازاريابان بيمه
هريك از نمايندگان جهت عرضه گسترده خدمات بيمه‌اي از همكاري تعدادي از بازاريابان حرفه‌اي استفاده مي‌كنند‌. و معمولا بازاريابان بيمه به محل كار و يا منزل مردم مراجعه و خدمات خود را عرضه مي‌كنند.
4 - فروش اينترنتي
يكي از روش‌هاي فروش بيمه‌نامه كه در چند سال گذشته مورد استفاده قرار مي‌گيرد، فروش بيمه‌نامه از طريق اينترنت است كه متقاضيان بيمه مي‌توانند با مراجعه به سايت شركت بيمه‌، بيمه‌نامه مورد نظر خود را انتخاب و خريداري نمايد. به‌عنوان نمونه خدمات بيمه‌اي شركت‌هاي بيمه دولتي از طريق سايت زير در دسترس مي‌باشد:

www.mellatinsurance.com
www.dana-insurance.com
www.iraninsurance.com
www.bimehasia.com
www.alborz-insurance.com
* عباس رنجبر كلهرودي* كارشناس ارشد بيمه

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آبان 1387ساعت 5:42  توسط مجتبـی افخمی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
گروهي فعال در زمينه بيمه هاي عمر با مديريت آقاي افخمي
اميدوارم گامي جهت بالا بردن سطح دانش ملت شريف ايران در مورد بيمه برداشته باشم. مطمئنا نظرات شما ما را در مسير صحيح اين امر هدايت مي كند. ما منتظر نظرات شماييم.
با تشكر

نوشته های پیشین
مهر 1390
خرداد 1389
فروردین 1388
اسفند 1387
دی 1387
آبان 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
آرشیو موضوعی
بیمه عمر و پس انداز
پرسش و پاسخ
فن 25 لوبيا
پرسش‌وپاسخ‌بيمه‌اي
بازاریابی بیمه
اصول و فنون مذاکره
بیمه عمر و سرمایه گذاری
بيمه مهريه و جهيزيه در بيمه ها عمر
پايگاه هاي تخصصي بيمه در ايران
پیوندها
سايت رسمي بيمه ملت
فنابا
سازمان بیمه مرکزی ایران
صندوق ضمانت صادرات ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
انجمن کارگزاران رسمی بیمه
انجمن مجازی مدیران بیمه و ریسک
موسسه بيمه چارتر لندن
بروكر بيمه ای AON
وبلاگ بيمه و مدیریت
وبلاگ فرهنگ بيمه
وبلاگ صنعت بيمه
انجمن صنفي نمايندگان بيمه
شبكه اطلاع رسانی بانك و بيمه
سنديكای بيمه گران ايران
شرکت بیمه میهن
شركت بيمه توسعه
شركت بيمه رازی
شركت بيمه نوين
شركت بيمه اميد
شركت بيمه حافظ
شركت بيمه سامان
شركت بيمه معلم
شركت بيمه سينا
شركت بيمه دی
شركت بيمه پاسارگاد
شركت بيمه كارآفرين
شركت بيمه پارسيان
شركت بيمه دانا
شركت بيمه البرز
شركت بيمه آسيا
شركت بيمه ايران
The Chartered Insurance Institue
فرهنگ بیمه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM